Krušné hory na Mostecku > Brandov a okolí

Svídnická údolní dráha
zrušená železniční trať Olbernhau-Grünthal - Brandov - Deutschneudorf

Pokud se dnes někoho v Brandově zeptáte, kudy se dostanete na nádraží, nejspíš na vás bude dotyčný nechápavě koukat a případně vás bude považovat za blázna. Ovšem kdysi takováto otázka smysl měla. V Brandově totiž byla zastávka takzvané Svídnické údolní dráhy (Schweinitztalbahn), železniční trati, která - jak její název napovídá - vedla údolím hraniční říčky Svídnice z německého města Olbernhau do německé vesnice Deutschneudorf. A zhruba 1,2 km dlouhý úsek dráhy procházel právě u Brandova přes české území. Do dnešní doby se toho ale z české části trati moc nezachovalo a tak nejnápadnější železniční památkou na naší straně údolí Svídnice je restaurace v železničním vagóně stojícím na kolejích v dolní části Hory Svaté Kateřiny v místech, kudy žádná trať nikdy nevedla...

Historie trati

Již roce 1887 se v saském zemském sněmu projednávala žádost představitelů obcí Oberlochmühle, Deutschkatharinenberg (Německé Kateřiny), Deutschneudorf (Německé Nové Vsi), Brüderwiese a Deutscheinsiedel (Německého Mníšku). Tyto obce ležící v údolí Svídnice u českých hranic v ní projevily zájem o stavbu úzkorozchodné trati z Olbernhau. Žádost byla zamítnuta, a nic na tom nezměnil ani návrh plánovaného prodloužení trati dále do českého vnitrozemí do stanice Louka-Horní Litvínov (dnešní Louka u Litvínova) do centra tehdy bouřlivě se rozvíjejícího severočeského hnědouhelného revíru. O plánech na stavbu železnice v údolí Svídnice se začalo znovu mluvit až 12. února 1908, kdy byl vydán dekret, jímž bylo schváleno vydat na stavbu trati 1,11 mil. marek. Spory o prodloužení trati do Čech vedly ale k dalším odkladům, takže nařízení ke stavbě trati bylo vydáno až 13. srpna 1913. V příslušném dekretu se mimo jiné píše:

Saský stát by mohl, pokud by byla zajištěna realizace Rakouskem plánované trasy s koncovým nádražím nad Deutschneudorfem, zajistit již nyní stavbu normálně rozchodné trati do blízkosti Deutschneudorfu a později i její pokračování k rakouskému nádraží...
Pouze v případě, že bude realizováno prodloužení trati až do Rakouska, bude v Brandově postaveno nádraží i pro nákladní dopravu, protože teprve pak získá Svídnická údolní dráha větší význam při spojení Brandova s Rakouskem...
Při malém provozu, s jakým se na trati končící v Deutschneudorfu počítá, má zvýšení nákladů na stavbu normálně rozchodné trati význam pouze v případě, že je opodstatněná vyhlídka na další prodloužení trati do českého vnitrozemí, která umožní většímu počtu saských obcí levnější nákup českého hnědého uhlí z Mosteckého revíru.

Stavba trati začala oficiálně 23. června 1914 z konečných stanic Oberneuschönbergu a Deutschneudorfu. Kvůli vedení trasy přes české území u Brandova uzavřelo Německo s Rakouskem-Uherskem 16. ledna 1916 s smlouvu o peážním provozu. Ačkoliv v té době byly hotovy mosty a také část železničního svršku, práce na stavbě trati byly v roce 1916 v důsledku první světové války zastaveny. Údajně také byla odvezena část stavebního materiálu do Francie. Pro výstavbu nádražních budov nebyly ještě zadány žádné objednávky, pouze v roce 1915 byly dokončeny stavby úřednických domků v Niederlochmühle a Deutschkatharinenbergu. Po skončení války jednak chyběly peníze na pokračování stavby, jednak česká strana neuznala smlouvu z roku 1916. Proto byla stavba Svídnické dráhy byla dokončena až v letech 1926/27 a trať se tak stala jednou z posledních staveb tohoto druhu v Sasku.

Viadukt
Svídnická údolní dráha - historický snímek dodnes zachovaného viaduktu v Oberlochmühle. Objekt v prostřední části snímku úplně vlevo je nádražní budova zastávky Oberlochmühle; domky v popředí ležely již na českém území při silnici mezi dolní částí Hory Svaté Kateřiny a Brandovem. Fotografie převzata ze stránek Hory Svaté Kateřiny.

Dlouho očekávaný den pro vesnice v údolí Svídnice přišel 2. května 1927. Kolem jedenácté hodiny opustil první vlak tažený dvěma nazdobenými lokomotivami a s více než 400 hosty nádraží v Olbernhau. Na mezilehlých stanicích vlak zdravili místní obyvatelé, obecní zastupitelé i školní třídy. Za vyzvánění zvonů a hudby a zpěvu vlak dorazil do Deutschneudorfu. Obyvatelé doufali, že dráha přispěje k průmyslovému rozvoji obcí a přinese také zvýšení turistického ruchu. Na trati zpočátku jezdily dva páry osobních vlaků, které vyjížděly ze stanice Olbernhau. Vlak zastavoval ve stanicích a zastávkách Olbernhau-Grünthal, Brandov, Niederlochmühle, Oberlochmühle, Deutschkatharinenberg a končil Deutschneudorfu. Cesta mezi konečnými stanicemi trvala zhruba 35 minut. Hlavní podíl v provozu na trati ovšem měla nákladní doprava. Zastávka v Brandově byla otevřena až 15. června 1928 a sloužila pouze pro osobní dopravu. Po zabrání Sudet v roce 1938 odpadla tamní celní kontrola. Po druhé světové válce tudy vlaky pouze projížděly a veškeré nádražní stavby v Brandově byly do roku 1970 zbourány. Několik let musely vlaky projíždět hlídkami zabezpečenými strážními stanovišti, která se nacházela na začátku a konci českého úseku. V polovině 60. let 20. století se vlna racionalizace provozu nevyhnula ani Svídnické dráze. 21. května 1966 došlo i přes nesouhlas obyvatel k zastavení osobního provozu, který převzaly autobusy. Nákladní doprava byla na trati provozována až do 26. září 1969. V roce 1971 byly sneseny kolejnice a železné mostní konstrukce. Přesto dodnes dráhu připomínají pozůstatky mostů, opěrných zdí a nádražních budov.

Exkurze po trati

Následující tabulka udává stručný přehled významnějších míst na zaniklé trati. Objekty ležící na českém území jsou modře zvýrazněny:

kilometr na trati nadmořská výška [v m] objekt (stav v srpnu 2003)
0,000 468 nádraží Olbernhau-Grünthal, začátek kilometráže Svídnické údolní dráhy
1,276 473,19 odbočka Neuschönberg, Svídnická dráha se zde odpojovala od trati Pockau-Lengefeld - Neuhausen a vedla po náspu směrem k jihu
1,435 474,44 most přes strouhu Mühlgraben (zachovaný)
1,568 475,75 inundační most (zachovaný)
1,679 478,50 most přes Flájský potok (zachovaný), na německé straně zvaný Flöha, v Čechách se mu říká také Blšnice, trať zde překračuje státní hranici vchází na české území
2,678 491,36 zastávka Brandov (zaniklá)
2,850 491,53 most přes říčku Svídnici (zachovaný), na německé straně zvanou Schweinitz, trať opouští české území a vrací se zpět do Německa
3,354 most přes polní cestu (snesený)
3,477 most přes státní silnici (snesený)
4,304 508 zastávka Niederlochmühle (zachovaná)
4,515 most přes potok Seiffener Bach
6,230 556,90 most přes státní silnici (snesený)
6,369 557,60 zastávka Oberlochmühle (zachovaná)
6,489 559 viadukt Oberlochmühle (zachovaný)
6,558 561,10 most přes státní silnici (snesený)
7,240 most (zachovaný)
7,440 576 nádraží Deutschkatharinenberg (z větší části zaniklé)
7,980 osmdesátimetrová odbočka vlečky do továrny Zimmermann (zaniklá)
8,184 most na západním okraji Deutschkatharinenbergu (snesený)
9,200 most přes státní silnici (snesený)
9,466 616,60 nádraží Deutschneudorf, konečná stanice Svídnické údolní dráhy (přestavěné)
9,603 616,60 most přes Svídnici (zachovaný), trať se znovu dostává na české území mezi Horou Svaté Kateřiny a Novou Vsí v Horách, kolej ovšem sloužila pouze jako manipulační
9,734 konec trati

Pokud nechceme přejít zelenou hranici, musíme prohlídku české a německé části zaniklé trati oddělit. Popis zachycuje stav pozůstatků trati v srpnu 2003.

Na české straně je nejvhodnější začít exkurzi v Brandově u autobusové zastávky odbočka. Vydáme se směrem k severovýchodu po silnici, která vede k bývalému Svídnickému mlýnu, dnes na mapě označeném jako Farma. Zhruba po půl kilometru cesty narazíme na křižovatku s příčnou cestou. Tato cesta vede v místech zrušené trati. Vydáme-li se na křižovatce vlevo, přijdeme po několika stech metrech a po překonání zdánlivě neproniknutelného podrostu k dosud velmi pěkně zachovanému mostu přes Flájský potok (Blšnici). Klenutý most zděný z lomového kamene je nejzajímavějším pozůstatkem Svídnické dráhy na českém území. Má dva oblouky, pod jedním z nich protéká hraniční říčka, pod druhým kdysi vedla cesta ze zaniklé vesnice Zelený Důl k Svídnickému mlýnu. Zajímavé je, že most je na českém území hustě zarostlý malinami a téměř přesně v polovině jako mávnutím kouzelného proutku podrost přechází v lehce prostupný lesík na německé straně. Po návratu zpět na křižovatku budeme pokračovat rovně. Trať a dnes cesta tu vedou mírným terénním zářezem. Úsek je téměř dokonale přímý. Z brandovské zastávky, kde kdysi bývala čekárna a WC, nezůstalo dodnes vůbec nic; místo je dnes zarostlé kopřivami. K zastávce se chodívalo cestou od kostela kolem hřbitova. Exkurzi po českém úseku trati ukončíme po dalších 150 metrech u hraničního můstku přes Svídnici. Můstky jsou tu hned dva; trať vedla po tom, který leží jižněji a přechází říčku šikmo.

Most přes Blšnici/Flöhu
Most přes hraniční říčku Blšnici (Flöhu) je asi nejzajímavějším pozůstatkem Svídnické dráhy na českém území. Je zděný z lomového kamene a je dosud ve velmi dobrém stavu, což svědčí o kvalitě práce stavitelů trati. Stav v srpnu 2003.

Exkurzi na německé straně začneme na hraničním přechodu v Brandově, odkud přejdeme do saského Olbernhau. Za hranicí odbočíme vpravo a hned narazíme na železniční trať. Vydáme se podle ní, případně po ní, vpravo a po příhradovém mostě překročíme soutok Flöhy a Načetínského potoka. Trať dále vede mezi silnicí a říčkou Flöhou. Zanedlouho přijdeme k bývalému stavědlu Neuschönberg (bílý dům po pravé straně s nápisem Oberneuschönberg). Zde se trasa Svídnické dráhy odkláněla směrem k jihu, přecházela přes dva dosud zachované betonové mosty zátopové území hraniční říčky až dospěla k již zmiňovanému mostu přes Flöhu, k němuž jsme došli z české strany. Od stavědla budeme pokračovat bez odbočky k mostu po stávající trati až před nádraží v Oberneuschönbergu, kde odbočíme vpravo na silnici vedoucí údolím Svídnice, projdeme osadou Hirschberg a dostaneme se do míst, kde se trať vracela na německé území. Dnes je v těchto místech dřevozpracující závod. Násep, po němž vedla trať je v následujícím úseku částečně snesen, stejně jako most přes polní cestu; teprve až pilíř mostu přes státní silnici a impozantní opěrná zeď umožňují rozpoznat v terénu další průběh trati. Mineme zastávku Niederlochmühle, jejíž budovy jsou dosud zachovány a dojdeme na křižovatku, kde odbočuje silnice do Kurort Seiffen. Na křižovatce jsou ještě patrné v asfaltu zalité koleje. Za touto křižovatkou opustíme údolní silnici a vydáme se přímo po bývalé trati - vede po ní i žlutá turistická stezka nazývaná Schweinitztalwanderweg. Trasa se zde zvedá ode dna zalesněného údolí a v hlubokých terénních zářezech překonává horský výběžek. Kousek za sneseným mostem přes údolní silnici dojdeme k zastávce v Oberlochmühle, z níž se dochovala budova čekárny. Trať dále procházela po kamenném viaduktu, který je zřejmě jejím nejzajímavějším pozůstatkem. Viadukt je dnes zarostlý a údolí po něm nepřekonáme, protože chybí koncový most přes státní silnici. Projdeme tedy vsí Oberlochmühle po silnici a po krátkém výstupu k pilíři zmíněného mostu pokračujeme v cestě po trati. Rovněž v tomto úseku jsou četné skalní zářezy a opěrné zdi. U betonového mostu přes příjezdovou cestu pokračujeme po údolní silnici. To už jsme v Deutschkatharinenbergu. Vlevo od silnice bývalo nádraží, o něco dál továrna Zimmermann, do níž vedla osmdesátimetrová odbočka. Továrna byla nedávno zbourána a dnes je tu hornické muzeum se štolou Fortuna, jedním z míst, kde by prý mohla být uložena Jantarová komnata. Na západním okraji vesnice se u mostního pilíře vrátíme k železnici. Turistická stezka tu vede pár desítek metrů nad zarostlou tratí. Vcelku příjemná procházka tímto úsekem končí u areálu továrny, před níž trať po dnes již neexistujícím mostě naposledy přešla údolní silnici. Tu záhy přejdeme i my a dostaneme se do prostoru bývalého nádraží Deutschneudorf. Nyní zde sídlí společnost zabývající se kovovýrobou, která nádražní budovy rozšířila i pro své potřeby. Pozůstatkem železnice je i dřevěná kůlna vedle mostu přes Svídnici. Tady trať opět vstupuje na české území, kde po přibližně 130 metrech končí. Po této koleji ovšem vlak s cestujícími nikdy nejezdil a dnes je tento úsek zarostlý hustou vegetací. Od někdejšího nádraží dojdeme po hlavní silnici k hraničnímu přechodu Nová Ves v Horách/Deutschneudorf, přes nějž se vrátíme zpět do Čech.

LITERATURA
Herbach, J.: Abzw Neuschönberg - Deutschneudorf at www.sachsenschiene.de
Vydrová, S.: Vývoj a historie řemeslné hračkářské výroby v příhraniční oblasti Krušných hor, NBW, Nová Ves v Horách 2003
kolektiv autorů: Zur Geschichte der Städte und Gemainden im Mittleren Erzgebirgskreis, Teil II, Landratsamt Mittleren Erzgebirgkreis, Marienberg 1999
kolektiv autorů: Zur Geschichte der Städte und Gemainden im Mittleren Erzgebirgskreis, Teil III, Landratsamt Mittleren Erzgebirgkreis, Marienberg 2000