Krušné hory na Mostecku > Jezerka a okolí

Přehrada Jezeří

Kolorit Jezerky dotváří malá přehrada na dně údolí Vesnického potoka. Vodní nádrž dokonale splynula s okolním prostředím a na území přírodní rezervace nepůsobí ani trochu nevhodně.

Na mapách je označena jako vodní nádrž Jezeří. Na Vesnickém potoce ji nechal v letech 1902-1904 postavit kníže Mořic (Moritz) Lobkovic (žil v letech 1831-1903), tehdejší majitel zámku a panství Jezeří. Přehrada byla na jeho počest původně nazvána Mořicovou přehradou (Moritz Talsperre). Stavba tehdy stála půl miliónu korun.

Tížná hráz přehrady, zděná z lomového kamene, vyklenutá proti vodě je celkem 23 m vysoká (do toho se počítá i podzemní část; maximální výška nad terénem je jen 17,5 m), v koruně 86,4 m dlouhá a 4,02 m široká. Hráz zadržuje až 58 850 m³ vody. Zatopená plocha měří 6 425 m². Hladina vodní nádrže leží v nadmořské výšce 470,6 m. Přehradní jezero je 110 m dlouhé dosahuje hloubky až 17,6 m. Průměrně nádrží proteče 0,031 m³/s; voda sem přitéká z území o rozloze 2,81 km². K přehradě také patří vodojem, pseudoklasicistní úpravna vody a domek hrázného, postavené společně s přehradou zhruba 800 m pod hrází, poblíž někdejší silnice do Jezeří.

Vodní nádrž zásobovala od roku 1904 Kundratice, Nové Sedlo, Jezeří, Ervěnice a Holešice (dnes žádná z těchto obcí neexistuje, všechny padly za oběť těžbě uhlí). Obyvatelé obcí u Bíliny měli předtím s pitnou vodou neustálé potíže. Například v Novém Sedle bylo jen několik studní a v sušších obdobích se používala voda z řeky Bíliny. Ta se již tehdy příliš nehodila k pití a důsledkem bývala častá onemocnění tyfem. Situace se vyřešila až vybudováním přehrady, která vodou zásobovala i lobkovický pivovar v Novém Sedle. Normálně stačila voda pro všechny, pouze v letech 1929 a 1934, kdy bylo abnormální sucho, musel být její odběr omezován. Kvalita vody je i dnes velmi vysoká, většina ukazatelů vyhovuje i požadavkům pitné vody pro kojence. Přehrada je proto využívána k vodárenským účelům dodnes - zásobuje i část Jirkova. Z tohoto důvodu je v bezprostředním okolí nádrže pásmo hygienické ochrany. Hráz přehrady není volně přístupná a také komunikace a prostory v blízkosti vodní nádrže jsou trvale uzavřeny i pro pěší. Celá východní a severní strana je oplocena. Stavba k státem chráněným technickým památkám - je součástí památkově chráněného areálu zámku Jezeří.

Přehrada Jezeří
Přehrada Jezeří, pohled přes plot od západní strany hráze.

Vesnický potok, na němž byla přehrada postavena, se též dříve nazýval Lesní nebo také Červený. Pramení poblíž myslivny Červená Jáma, ústí do Bíliny u Vysoké Pece. Dolní část toku přeložena v důsledku těžební činnosti (původně ústil do Bíliny až u Dřínova). Krátký svahový tok vytváří typické erozní údolí s příkrými svahy - prý jedno z nejstrmějších v Krušných horách - jeho průměrné stoupání je 14,8 %. Potok teče ve směru největšího spádu, překonává výškový rozdíl 480 m a v místech, kde opouští území rezervace, dosahuje délky 3,25 km. O Vesnickém potoce se tvrdí, že je zlatonosný.

Dalším stálým, i když mnohem menším vodním tokem na území Jezerky je Chmurný potok. Vzniká z několika potůčků nad severozápadní hranicí NPR Jezerka a teče přímo dolů po západním svahu údolí lesním oddělením 88 a 89 nazývaným Macecha. Ústí zleva do Vesnického potoka těsně před jeho vtokem do soustavy zařízení pro zachytávání nečistot nad přehradou.

LITERATURA
Binterová, Z.: Zaniklé obce Chomutovska IV, Okresní muzeum v Chomutově, Chomutov 1998

ODKAZY
Vodní dílo Jezeří na stránkách Povodí Ohře >>