Krušné hory na Mostecku > Klíny a okolí

Přírodní rezervace Černý rybník

Přírodní rezervace Černý rybník se nachází na katastrálním území Klíny II, asi 4,5 km jihozápadně od vodní nádrže Fláje a 1 km severně od Klínů. Rozprostírá se vlevo od silnice Klíny - Fláje až ke státní hranici se SRN, viz mapka (převzata z knihy J. Kuncové a kol.). Předmětem ochrany je přirozený charakter hydrologicky, botanicky i faunisticky zajímavého rašeliniště vrchovištního typu. Rezervace zabírá území o rozloze 32,5599 ha a byla vyhlášena 8. listopadu 1993.

GEOLOGIE
V podloží jsou horniny krušnohorského krystalinika, zastoupené dvojslídnou a biotitickou pararulou. Pararula je překryta čtvrtohorními organickými sedimenty (rašelinou). Území rezervace je jen mírně zvlněné: leží v nadmořské výšce 805 - 815 m.
Vlastní Černý rybník o rozloze 1,0862 ha leží v nadmořské výšce 805 m. Byl založen na potoce Svídnici k chovu ryb v 19. století, asi po roce 1848, a původně byl označován jménem Forellenteich (Pstruhový rybník).
Součástí rezervace je nejen samotný Černý rybník, ale především rozsáhlé rašeliniště o rozloze 13 ha, ležící západně od něho. Literatura jej nazývá rašeliništěm U Černého rybníka. Mocnost rašeliny zde doshahuje 1,75 až 6 m. Je to vrchoviště pánevního typu, které přerůstá v typ rozvodný. Na východ je odvodňováno bezejmenným pravostranným přítokem Bílého potoka, směrem na jih přítokem Svídnice. V minulosti byly činěny pokusy o odvodnění rašeliniště; svědčí o tom hluboké odvodňovací příkopy porostlé klečí. Produktem rekultivačních zásahů jsou i menší vodní plošky v okolí rybníka.

Černý rybník
Černý rybník, rok 2000. Pohled od silnice.
VEGETACE
V oblasti rašeliniště roste řada druhů mechů. Na prosvětlených sušších místech je hojný porost vřesu obecného, vlochyně, borůvky černé a místy také brusinky obecné. Z ohrožených druhů rostlin zde roste šicha černá, koprník štětinolistý, klikva bahenní a rojovník bahenní. Z lesních dřevin převládá borovice černá, borovice bažinná, smrk ztepilý, bříza bělokorá, jeřáb obecný a různé druhy vrb. Na jižním okraji byl vysazen i smrk pichlavý. V severozápadní části je kleč značně mokrá; na těchto místech dominuje suchopýr pochvatý. Na východní straně přechází ve značně zamokřenou rašelinnou smrčinu. Okolí rezervace je prakticky odlesněno: zdejší smrkové porosty nevydržely imise.

ZVÍŘENA
Severní část chráněného území byla známým tokaništěm a hnízdištěm tetřívka obecného. Hnízdí zde sýc rousný, z chráněných plazů zde byl zaznamenán výskyt ještěrky živorodé a zmije obecné. Na rybníce je možné pozorovat např. kachnu divokou či kriticky ohroženou čírku obecnou.

SOUČASNÉ PROBLÉMY
chráněné území v minulosti negativně ovlivňovaly imise, na jeho okrajích i výsadba nepůvodních dřevin.

POZNÁMKY
Koncem minulého století zde byly nalezeny dva sekeromlaty, zbytky kůlů a nádoba kultury se šňůrovou keramikou, pocházející z poloviny 3. tisíciletí př. n. l. - pozdní doby kamenné. Na západním břehu rybníka pomníček Jaroslava Lafka, mistra lesnického učiliště z Flájí, který zde v roce 1962 zahynul.

PRO PŘÍPADNÉ NÁVŠTĚVNÍKY
Nejlepší přístup k rezervaci je od zastávek ČSAD Klíny,Obora a Klíny,Šumenské údolí. K rybníku se lze dostat pouze od slinice. Okrajem rezervace prochází Krušnohorská lyžařská magistrála, známá především běžkařům. Přístup do centrální části rezervace je problematický, nicméně k poznání jejího charakteru bohatě stačí využít lesní cestu vedoucí po okraji chráněného území.

LITERATURA
Kuncová, J. a kolektiv: Chráněná území ČR I, Ústecko, okres Most, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1999
Bárta, Z.: Rašeliniště okresu Most, Kulturní kalendář Mostecka 1968, č. 10, str. 25 - 28
Táborský, I.: Vodní Coleoptera (Dytiscidae, Hydrophilidae) rašelinišť Krušných hor in Sborník Okresního muzea v Mostě, Okresní muzeum, Most 1981
Součková, V. - Formánek, P.: Černý rybník, v elektronické podobě na stránkách Okresního úřadu v Mostě